TUESDAY. AUG 04, 7:00PM
TRAPT,

SONS OF TEXAS,
DIVOT, POYNTE

 

SATURDAY. AUG 22, 7:00PM
PLAIN WHITE T'S,

plus
TBA

 

 

 

 

THURSDAY. AUG 20, 7:30PM
WITHIN REASON,

plus
ALMOST KINGS